De bevraging – die zowel online als fysiek kon worden ingevuld – liep van 25 maart tot 2 april. In totaal werden 1.486 ingevulde bevragingen teruggestuurd, 60 daarvan waren niet geldig. 58% van de respondenten ziet voordelen in een onderzoek naar een verdere samenwerking tussen gemeenten, voor slechts 32% is dat niet het geval. Een kleine minderheid van 10% neemt geen stelling in. Als grootste opportuniteit wordt de ‘financiële impact’ van de fusie aangehaald. Daarnaast komen de ‘sterkere interne organisatie’ en ‘betere dienstverlening met ruimer aanbod’ naar voor als opportuniteiten. Ook de ‘grootte’ en de ‘mobiliteit’ worden aangestipt.

 

Dienstverlening

 

“Naast vaak benoemde opportuniteit is ‘dienstverlening’ ook de grootste bezorgdheid. Maar dan wordt vooral de nabijheid ervan aangestipt. Lees: de Kortessemnaar vreest dat hij of zij voor zijn ambtelijke zaken tot Hasselt zal moeten komen. Verder zijn ‘eigenheid’ en een ‘gelijke verdeling van middelen en aandacht’ de belangrijkste bekommernissen. Het zijn natuurlijk die bezorgdheden die voor ons interessant zijn en waarmee we aan de slag kunnen,” vertellen burgemeesters Steven Vandeput en Tom Thijsen.

 

Financiële impact

 

Vlaanderen beloont fusiegemeenten met een bonus van 500 euro per inwoner. Voor Hasselt en Kortessem zou dit een eenmalige fusiebonus van 44 miljoen euro betekenen. Daarnaast zullen ook jaarlijks de beschikbare middelen van een fusiegemeente aanzienlijk toenemen. Dit biedt de nieuwe fusiegemeente heel wat meer kansen om een ambitieus beleid te voeren. “Deze stelling werd voorgelegd aan de bevolking en hiermee ging 69% van de respondenten akkoord. Interessant was om te zien wat onze inwoners dan zoal met die extra middelen willen doen. Op die vraag kregen we een heel uiteenlopende waaier aan antwoorden. ‘Mobiliteit’ en vooral dan die van de zachte weggebruiker kwam hier niet onverwacht als eerste uit. Dat is immers een onderwerp waar iedereen dagdagelijks mee in aanraking komt en het meest zichtbaar is. Verder willen inwoners ook vooral investeringen in de ‘Vergroening van de omgeving’ en de ‘Dienstverlening’, de twee topics die de top drie vervolledigen. Dat is bijzonder nuttige informatie die we in het vervolgtraject zullen integreren,” aldus Thijsen en Vandeput.

 

Betrokkenheid

 

In het onderdeel over ‘Eigenheid en Nabijheid’ blijkt dat ‘Betrokkenheid’ het belangrijkste element is om de eigenheid van de verschillende (deel)gemeenten te behouden. Al moet worden aangestipt dat dit deel het minst vaak beantwoord werd. “Toch zien we hier elementen die het verdere proces zeker zullen bepalen. We kunnen immers afleiden dat vooral de Kortessemnaar bezorgd is dat de behoeften van hun (deel)gemeenten onvoldoende meegenomen zullen worden bij een fusie met Hasselt. Dat aandachtspunt hadden we al vooropgesteld, maar wordt door deze bevraging dus nog eens bevestigd.”

 

Perspectiefnota

 

Parallel aan de bevraging werd een perspectiefnota opgesteld waarin de meerwaarde van een fusie geïnventariseerd werd door een ambtelijk projectteam en opgevolgd door een stuurgroep, waarin de burgemeesters en algemeen directeurs van beide gemeenten zetelden. “Hieruit blijkt dat de fusie een meerwaarde moet bieden voor de burgers, de interne organisatie en de toekomstgerichte ambities en beleid.” Kort samengevat:

 

Meerwaarde

Perspectiefnota

Voor de burgers

versterking kwaliteit dienstverlening

meer continuïteit

meer specialisatie

meer divers aanbod

aantrekkelijker aanbod aan lokale ondernemers

upgrade recreatie en beleving

Voor de interne organisatie

meer groeimogelijkheden

bijkomende expertise en deskundigheid

meer interne mobiliteit

meer specialisatie

stijgende invloed regio

gemakkelijker invullen vacatures

aantrekkelijkere werkgever

schaalvoordelen bij aankopen

Voor toekomstige ambities en beleid

positie als centrumstad versterken

meer slagkracht

meer inzetten op grote maatschappelijke thema’s

 

Gemeenteraad

 

“Met deze werkdocumenten in de hand zullen we – mits goedkeuring door beide gemeenteraden – het fusietraject verder bewandelen. Het is bovendien de visie van beide besturen om tijdens dit mogelijke fusietraject de inwoners van Hasselt en Kortessem op verschillende tijdstippen opnieuw te betrekken door hun mening en input te verzamelen,” besluiten beide burgemeesters.

 

De resultaten van deze bevraging zullen nu samen met de perspectiefnota worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Hasselt en Kortessem op respectievelijk 25 en 28 april 2023.