Meerjarenbegroting gemeenten leesbaarder maken

Door Steven Vandeput op 6 februari 2020

Eind januari hadden 293 van de 300 Vlaamse gemeenten hun meerjarenbegroting ingediend. Die kwam er na een intensieve oefening in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC). “Uit mijn ervaring als burgemeester merkte ik dat er nog ruimte is voor verbetering. Zeker op het vlak van leesbaarheid. De dynamiek is nu wat uit het debat”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Steven Vandeput (N-VA). Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers volgde hem in die redenering en kondigde een evaluatie aan.

 

In de beleidsnota binnenlands bestuur werd opgenomen dat de regelgeving en de documenten die eigen zijn aan de BBC gescreend zullen worden. “Het uiteindelijk doel is om de leesbaarheid van het geheel aanzienlijk te vergroten. Uit ervaring en na gesprekken met andere gemeentebesturen bleek dat het BBC ook voor heel wat gemeenteraadsleden nog een erg omslachtig document is om te lezen, te ontleden en er de nodige conclusies uit te trekken. Ontegensprekelijk heeft de BBC ook talloze voordelen maar de doelstelling die opgenomen werd in de beleidsnota om dit proces toegankelijker te maken, kan ik alleen maar ondersteunen. Zeker als de Vlaamse Overheid er ook naar streeft om dit document gebruiksvriendelijk te maken naar de bevolking toe. In dat opzicht lijkt mij er ook nog wel wat werk aan de winkel”, aldus Steven Vandeput in de commissie binnenlands bestuur van het Vlaams Parlement.

 

Minister Bart Somers onderschreef dit pleidooi. “Er is inderdaad nog een marge tot verbetering. Er is een spanningsveld tussen de ambtelijke ambities en de realiteit bij de besprekingen over de begroting in de gemeenteraden. De documenten zijn veel te technisch en de leesbaarheid kan nog beter. We zullen daarom overleg plegen met de betrokken actoren zoals het VVSG en Audit Vlaanderen. Voor de zomer start de evaluatie.”

 

“Graag had ik gezien hoe we dit ook aan de burgers op een relevante manier kunnen overbrengen. Per slot van rekening worden al die beslissingen toch voor hen genomen. Het zou goed zijn als we daarom onze meerjarenplanningen op een meer bevattelijke manier zouden kunnen overbrengen. Dit kan de betrokkenheid van de burgers bij het lokale beleid alleen maar verhogen”, aldus nog Vandeput.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is