Waalse en Vlaamse hulpverleningszones tekenen unieke samenwerkingsovereenkomst

Door Steven Vandeput op 9 december 2021, over deze onderwerpen: Hasselt

De Waalse ‘zone de secours’ Hesbaye en de Vlaamse hulpverleningszone Zuid-West Limburg starten als eerste zones in België met een unieke samenwerking over de taalgrens heen. “Met deze samenwerkingsovereenkomst willen in onze grensgemeenten de snelst adequate hulp in stand houden en tegelijkertijd de dubbele uitruk vanuit beide zones vermijden,” leggen de zonevoorzitters uit.

De ondertekening van de samenwerking vond plaats op donderdag 9 december ’21 in het stadhuis van Hannuit, net over de taalgrens, in de aanwezigheid van de voorzitters van beide hulpverleningszones – burgemeester van Hasselt, de heer Steven Vandeput en Emmanuel Douette burgemeester van Hannut , - en de zonecommandanten van beide zones – kolonel Bert Swijsen en Marc Duvivier.

Aan de basis van deze samenwerkingsovereenkomst tussen de hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Hesbaye liggen een aantal redenen:

We willen het principe van de snelste adequate hulp* in stand houden. Dat wil zeggen dat we de snelste post ter plaatste te sturen
Tegelijk willen we de dubbele uitruk** vanuit beide zones vermijden voor interventies waar dat niet zinvol is
Daarnaast moeten we er voor zorgen dat de bevoegde zone wel in kennis gesteld wordt van de interventie
Faciliteren van een goede communicatie tussen de uitgestuurde hulpdiensten en de slachtoffers
Goede afspraken maken voor zonegrensoverschrijdende wederzijdse ondersteuning

Om die redenen werkten de twee zonecommandanten een voorstel tot samenwerkingsovereenkomst uit. Dit voorstel van overeenkomst werd vlot goedgekeurd door beide voorzitters en de zoneraden.

Onze samenwerkingsovereenkomst is het eerste formele akkoord tussen een Vlaamse en Waalse hulpverleningszone in België.

Het akkoord omvat het volgende:

Verlenen van de snelste adequate hulp in beide zones
Het maximaal vermijden van de dubbele uitruk in beide zones om de beschikbare middelen optimaal te benutten
Het verlenen van de bijstand gebeurt met ‘gesloten beurs’
Afspraken tussen beide zones over de uitgestuurde middelen bij interventie
Afspraken over communicatie tussen beide zones in het kader van interventies
Gezamenlijk oefenen om de gemaakte afspraken te trainen en elkaars werking en middelen beter te leren kennen
Wederzijdse ondersteuning met alle mogelijke middelen bij interventies, ook buiten het kader van snelste adequate hulp.

Deze overeenkomst komt de hulpverlening voor alle inwoners in de grensgemeenten van onze beide zones ten goede. De inspanning voor deze overeenkomst is trouwens ook evenwichtig verdeeld over beide zones.

Toelichting:

*Snelste Adequate Hulp of SAH:

In de wet van 15 mei 20007 betreffende de civiele veiligheid wordt het begrip SAH ingevoerd. Dit begrip omvat 2 delen:

A: snelste
Dit houdt in dat we als hulpverleningszone altijd de snelste hulp ter plaatse sturen. Met andere woorden: de brandweerpost die het snelst op de plaats van het incident aanwezig kan zijn, wordt door het hulpcentrum 112 opgeroepen. Dit staat los van alle grenzen van bestuurlijke entiteiten zoals gemeente-, provincie- of taalgrens.

In het geval van bijvoorbeeld een brand in een gebouw in het zuidelijk gedeelte van de gemeente Heers, zal de zone Hesbaye gevraagd worden hulp te bieden vanuit de post Borgworm (Waremme) die daar het snelst ter plaatse kan zijn.

B: adequate
Dit houdt in dat de wetgever kwaliteitseisen stelt aan de hulp die verleend wordt. Deze eisen zijn vervat in het KB minimale middelen, waarbij voor elk type van interventie beschreven wordt welke middelen (voertuigen) er gestuurd moeten worden, en welke de minimale bezetting van die voertuigen moet zijn. Met bezetting wordt zowel verwezen naar het aantal hulpverleners, maar ook naar hun opleiding en kwalificaties.

Zo zal naar een brand gebouw minstens een autopomp (basisvoertuig brand) met 1 chauffeur, 1 bevelvoerder en 4 brandweerman-ademluchtdragers, een autoladder met 1 chauffeur en 1 brandweerman en een commandowagen met 1 officier ter plaatse gestuurd moeten worden.

**Dubbele uitruk
Bij de invoering van de snelste adequate hulp werd er als overgangsmaatregel, met het oog op het garanderen van de veiligheid, dubbel uitgerukt. Dit wil zeggen dat zowel de snelste brandweerdienst, als de brandweerdienst die voor de betreffende gemeente bevoegd was, werden gealarmeerd door het hulpcentrum 112.

Aangezien hierdoor de middelen niet optimaal werden ingezet, kwamen de brandweerdiensten overeen dat deze dubbele uitruk beperkt zou worden na een overgangsperiode. Want door bijvoorbeeld het dubbele van de middelen uit te sturen naar een interventie in plaats A, zijn er misschien niet meer voldoende middelen voor een interventie in plaats B, waardoor de hulp van verder moet komen, wat net het tegengestelde van het SAH-principe is.

Deze dubbele uitruk wordt in de provincie Limburg sinds 2011 beperkt door afspraken tussen de verschillende brandweerdiensten (nu zones). In deze afspraak wordt per type van interventie beschreven wat zowel de snelste post als de “bevoegde” post ter plaatse stuurt. Zo zal voor interventies waarbij de hulp kan geleverd worden door 1 autopomp (op basis van het KB minimale middelen en de opgedane ervaring) enkel nog de snelste post worden gealarmeerd. Voor andere interventies - waarbij het mogelijk is dat de basisuitruk (zoals vermeld in het KB minimale middelen) niet in alle gevallen voldoende is voor een vlotte interventie met voldoende veiligheid voor de burgers en de hulpdiensten - worden wel nog mogelijk middelen gestuurd van zowel de snelste post als de bevoegde post.

In het voorbeeld van de brand in Heers wordt hierbij als extra middel nog een autopomp gestuurd vanuit de zone Zuid-West Limburg (zie SAH)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is